Els alumnes del IGCSE de Geografia fan treball de camp

La setmana passada els nostres alumnes de Year 10 van fer treball de camp en l’àrea de Geografia al Parc Natural del Montseny i Sitges. Va ser una oportunitat excel·lent per adquirir habilitats i experiència pràctica en el camp de la investigació molt necessàries i d’un valor incalculable des del punt de vista pedagògic.

Com a part del IGCSE de Geografia, els estudiants han de fer un examen complementari a la matèria del curs, que implica dur a terme un estudi vinculat a un dels temes de geografia física i a un dels temes de geografia humana. Per tant, és molt important que tinguin prou experiència per saber fer-ho i que siguin al més competents possible a l’hora de fer servir l’equip sobre el qual s’hauran d’examinar.

Amb aquest objectiu en ment, el departament de Geografia del BSB va organitzar dues excursions perquè els estudiants poguessin dur a terme una investigació de camp de manera que les preguntes de l’examen no els semblin massa abstractes. Aquestes sortides també els van donar l’oportunitat d’afermar la teoria que havien estudiat a classe, la qual, pel que fa especialment a alguns temes de geografia física com els rius i les costes, adquireix molt més sentit quan és possible observar-la en primera persona.

Els estudiants van dur a terme les investigacions en el riu Tordera, al Parc Natural del Montseny, el dijous, 11 de juny. El viatge va consistir a situar-se en diferents parts del riu i mesurar la profunditat, amplada, velocitat, mida de partícules i degradació de la llera, i observar com i per què van variant des del naixement fins a la desembocadura. Divendres, el treball d’investigació a Sitges va consistir a analitzar l’erosió costanera, el transport i els accidents geogràfics, la qual cosa va comportar haver de fer mesuraments en diferents punts al llarg de la platja. Els alumnes també van analitzar els efectes del turisme a Sitges, mitjançant enquestes de l’ús del sòl, recomptes de vianants i un qüestionari de 5 àrees sobre la zona comercial de la localitat.

A través del nostre programa d’estudis del IGCSE de Geografia, el nostre objectiu és ajudar els estudiants a desenvolupar un “sentit de la localització” tot observant el món a escala local, regional i global. El programa també avalua la destresa geogràfica pràctica de l’alumne. En conseqüència, aquestes excursions són de gran valor perquè puguin entendre com utilitzar l’equip, com dur a terme una investigació i també els permet consolidar els continguts de Geografia apresos a l’aula al llarg del curs. Els alumnes, a més, podran aprofundir sobre el treball que han fet amb la posterior redacció de les seves investigacions, cosa que els donarà l’oportunitat de representar els resultats de forma gràfica, analitzar-ne les dades i avaluar-ne tot el procés.

Miss Girvan, professora del IGCSE de Geografia juntament amb Mr Campbell, va explicar “És la primera vegada que aquest grup ha fet aquestes 2 excursions, però esperem establir-les com a sortides habituals a partir d’ara. És molt important sortir de l’aula i experimentar la geografia, sobretot perquè tenim molt al nostre abast per facilitar el coneixement i la comprensió de la geografia”.

I el més important és que els estudiants van gaudir realment d’aquests dos dies i van trobar l’experiència molt útil. Van dir que ara se senten més segurs en els temes geografia física i en la manera de gestionar l’equip per dur a terme una investigació, la qual cosa és, sens dubte, el millor comentari que podem rebre sobre el treball dels nostres professors i sobre el seu compromís amb l’aprenentatge significatiu.