Pastoral i NEE

A The British School of Barcelona creiem en un sistema educatiu atent i personalitzat en el qual els estudiants assoleixin el seu potencial personal, independentment de les necessitats i capacitats, amb actitud positiva, persistència i integritat

Servei de Pastoral

El sistema de servei d’atenció a l’estudiant de The British School of Barcelona (Pastoral) està basat en una estructura fermament constituïda en la qual els professors participen activament en el benestar dels seus alumnes. La funció principal dels tutors és la de reunir-se amb cada alumne en els seus grups de tutoria, tant formal com informalment, amb l’objectiu de desenvolupar una relació de confiança i mantenir sempre una postura propera i conscient dels problemes específics de cadascun dels alumnes sota la seva tutela per tal de poder-los oferir suport pràctic i moral.

El sistema BSB School de tutoria té moltes finalitats: tractem de fomentar el creixement personal i social dels nostres alumnes, de manera que desenvolupin un sentit de la responsabilitat individual, així com de crear-los una sensibilització sobre qüestions relatives a la salut. També supervisem el seu progrés acadèmic i els animem a desenvolupar hàbits saludables de treball i estudi.

Animem als alumnes de les nostres escoles angleses a expressar-se amb confiança i fluïdesa en grups reduïts amb l’objectiu de desenvolupar el pensament analític, l’expressió d’opinions, la confiança en si mateixos, els dots de lideratge, la iniciativa i l’oratòria en públic. Atenem tots els interessos culturals i intel·lectuals dels alumnes a través d’un programa PSHEE ben estimulant.

Necessitats Educatives Especials i Discapacitat (NEE)

A The British School of Barcelona valorem el fet que els alumnes aportin a l’escola diferents experiències i destreses que influeixin en la seva manera d’aprendre. Ens comprometem a identificar les necessitats d’aprenentatge individuals de cada estudiant i oferim recursos variats i flexibles que permeten als nostres alumnes assolir el seu màxim potencial, independentment de les capacitats.

El terme NEE descriu les necessitats d’aquells nens que presenten alguna dificultat o discapacitat que fa que l’aprenentatge els resulti més complex que a d’altres nens de la mateixa edat. Aproximadament un de cada cinc alumnes manifesta alguna necessitat especial en algun moment de la seva vida escolar. Alguns nens presenten NEE al llarg de tota la seva formació.

Al BSB comprometem a identificar les necessitats d’aprenentatge individuals de cada estudiant i a oferir recursos variats i flexibles que permetin satisfer aquestes necessitats. Tots els nostres professors són professors d’educació inclusiva a The British School of Barcelona. Són ells els que garanteixen que s’aplica la política de Necessitats Educatives Especials de l’escola a través d’un ensenyament de qualitat a l’aula, la qual cosa permet a aquests nens treballar d’acord amb les expectatives associades a la seva edat o fins i tot superant aquestes expectatives mitjançant una gran varietat de tallers i reforços a classe.

Alumnes amb Capacitats Específiques Excepcionals

Al BSB considerem Alumnes amb Capacitats Específiques Excepcionals a aquells estudiants que tenen la capacitat de destacar a un nivell significativament superior que el dels seus companys en una o més àrees. La nostra política d’ensenyament per a Alumnes amb Capacitats Específiques Excepcionals té com a objectiu ajudar a aquests alumnes a assolir el seu màxim potencial mitjançant programes de treball adaptats a les seves necessitats. Des de novembre de 2015, The British School of Barcelona és membre de NACE (National Association for Able Children in Education).

Polítiques relacionades

Fes clic en l’enllaç següent per conèixer més sobre les nostres polítiques relacionades amb NEE i PSHE.