esenca

1. Política de privacitat

The British School of Barcelona SA informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, The British School of Barcelona SA garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció De Dades De Caràcter Personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

2. Recollida, finalitat i tractament de dades

The British School of Barcelona SA té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, ja sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, The British School of Barcelona SA serà considerat responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans descrits anteriorment.

The British School of Barcelona, SA informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: l’atenció de sol·licituds fetes pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es facin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de The British School of Barcelona SA, i per tant tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per The British School of Barcelona SA.

3. Comunicació d’informació a tercers

The British School of Barcelona SA informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan The British School of Barcelona SA disposi del consentiment exprés de l’usuari.

4. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció De Dades De Caràcter Personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de The British School of Barcelona SA, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, tot aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: The British School of Barcelona SA, Carrer de la Ginesta, 26, 08860 Castelldefels (Barcelona, Espanya) o l’adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. La comunicació ha de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets l’haurà de fer el propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.