Diploma IB

Què és el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional® (IBDP)?

L'organització del Batxillerat Internacional® (IB) és una fundació sense ànim de lucre i líder en educació internacional, que té com a objectiu desenvolupar joves curiosos/es, informats/des i compromesos/es.

Els programes IB capaciten l'alumnat perquè prengui les regnes del seu propi aprenentatge i l'ajuda a desenvolupar competències per al futur que li permetran marcar la diferència i prosperar en un món en canvi constant.

Actualment, IB treballa amb gairebé 5 500 escoles a més de 160 països; ofereix tres programes acadèmics i un programa d'orientació professional a més d'1,9 milions d'estudiants de tot el món.

Creat el 1968, el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional® (IBDP) va ser el primer programa ofert per IB i està adreçat a estudiants de setze a dinou anys.

Com funciona l’IBDP?

L'IBDP és un programa internacional basat en la recerca i l'aprenentatge independent de l'alumnat. La seva missió és «desenvolupar joves curiosos/es, informats/des i compromesos/es que ajudaran a crear un món millor i més pacífic gràcies a la comprensió i el respecte entre cultures.

»Per assolir aquest fi, l'organització treballa amb escoles, governs i organitzacions internacionals per desenvolupar programes ambiciosos d'educació internacional i avaluació rigorosa.» (IBO, 2019)

El currículum del Programa del Diploma (DP) està format per sis grups d'assignatures i un Programa Troncal, a través del qual l'alumnat reflexiona sobre la naturalesa del coneixement (Teoria del Coneixement – TOK), du a terme una investigació independent (Monografia – EE) i completa un projecte que sovint comporta serveis comunitaris (Creativitat, Activitat i Servei – CAS).

Cada grup d'assignatures inclou diferents matèries per escollir. En general, l'estudiant de l'IBDP sol estudiar dos idiomes, una assignatura de ciències, una de matemàtiques i una d'humanitats.

Com a alternativa, es pot substituir una assignatura del grup d'Arts per una altra d'Estudis de Llengua i Literatura, Adquisició de Llengües, o Individus i Societats.

De les sis assignatures escollides per al Diploma IB, tres s’han d'estudiar a Nivell Superior (NS) i les tres restants a Nivell Mitjà (NM).

Resultats de l’IBDP en BSB

Amb un 98% d’aprovats, els / les estudiants del Diploma del Batxillerat Internacional a BSB Nexus han aconseguit una puntuació de 34.4 punts sobre la mitjana mundial.

 

El 14% dels / de les nostres estudiants han obtingut resultats excepcionals amb 40 punts o més a totes les seves assignatures. Dos estudiants han obtingut una puntuació de 43 punts sobre 45.

 

Gràcies a aquests resultats, tots/es els/les estudiants han aconseguit ser admesos a diferents universitats de prestigi d’arreu del món, com ara University of Warwick, University College London, IE University i Erasmus University a Rotterdam, entre d’altres.

...

98%


de les qualificacions ha estat entre A*-A

...

14%

estudiants han obtingut una puntuació superior als 40 punts en totes les assignatures

...

34,4

la puntuació mitjana

(la mitjana mundial de 30,24)

...

2


estudiants han obtingut 43 de 45 punts

Quines assignatures de l’IBDP ofereix BSB?

The British School of Barcelona és una Escola del Món IB autoritzat que ofereix el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (IBDP) per a estudiants de setze a divuit o dinou anys tant al campus BSB Nexus a Castelldefels com al Main Campus de BSB City a Barcelona.

Tots dos campus estan autoritzats com a Col·legis del Món de l'IB per impartir el Programa del Diploma. Els Col·legis del Món de l'IB comparteixen una filosofia comuna -el compromís amb una educació internacional estimulant i d'alta qualitat- que considerem important per a l'alumnat.

Tot l'alumnat d'IBDP a BSB estudia dos idiomes, una assignatura de ciències, una de matemàtiques i una d'humanitats.

La sisena assignatura pot ser Arts. Si algun estudiant no volgués cursar una assignatura d'art, té l'opció d'escollir una segona assignatura de ciències o humanitats que, en el cas de BSB, dependrà del bloc escollit.

Els/les estudiants hauran d'estudiar tres assignatures a nivell superior (NS) i tres a nivell mitjà (NM), però cal tenir en compte que algunes assignatures, com Espanyol ab initio o Sistemes Ambientals i Societats no s'ofereixen a NS. A més, a BSB no oferim Ciències de l'Esport a NS.

GRUPS D'ASSIGNATURES

L'alumnat ha de triar sis assignatures específiques d'entre els grups següents (tres a nivell mitjà i tres a nivell superior).

L'IBDP està format per sis grups d'assignatures:

Poden triar una de les opcions següents:

Què fa que l'alumnat d'IBDP sigui únic?

El que fa que l'alumnat d'IBDP sigui únic és el Perfil de la Comunitat d'Aprenentatge, una descripció que especifica els atributs necessaris per fer del món un lloc millor i més pacífic:
  • La importància que es dóna a la Reflexió, l’Equilibri i la Solidaritat fomenta el desenvolupament de la intel·ligència emocional i la resiliència necessàries per portar una vida sana.

  • En posar el focus a la Indagació, el Coneixement i el Raonament, es reconeix la importància del pensament crític i convida l'alumnat a agafar les regnes del seu propi aprenentatge.

  • L'Audàcia encoratja l'alumnat a sortir de la zona de confort i aprendre coses noves.

  • La Integritat reforça el concepte d'Integritat Acadèmica a classe, però també convida l'alumnat a actuar amb honestedat, responsabilitat i ètica al llarg de la vida.

  • La Mentalitat Oberta i la Comunicació s'uneixen per promoure el diàleg entre cultures i nacions, tot creant una sèrie de competències valuoses per crear un món millor.

Components Troncals

El Programa Troncal se centra en el desenvolupament de la resiliència per tal de preparar l’alumnat de cara a la seva etapa d’estudis a nivell universitari, tot combinant-ho amb la creació de projectes comunitaris que reflectiran allò a què es dedicaran en el futur.

Monografia (EE)

La Monografia (EE) és un treball de recerca acadèmica de quatre mil paraules que inculca i reforça competències com ara: redacció acadèmica, citar i referenciar, i investigació acadèmica.

L'EE permet a l'alumnat explorar en profunditat un tema de la seva elecció, creant un punt de discussió excel·lent per a la carta de presentació i posterior entrevista d'admissió a la universitat.

Es posa el focus en el procés i la reflexió, cosa que permet a l'alumnat descobrir les seves fortaleses (així com les àrees en què necessita millorar) com a creadors/es de continguts i reforça els principis de la Integritat Acadèmica, oferint així una base ferma per a qualsevol estudiant universitari/a.

Teoria del Coneixement (TOK)

La Teoria del Coneixement (TOK) explora la naturalesa del coneixement i com l’adquirim, creem o comuniquem: essencialment, obrim la ment a totes les forces visibles i invisibles que entren en acció durant aquest procés. D'aquesta manera, es desenvolupa i millora la capacitat de pensament crític dels estudiants, cosa que els permet convertir-se en pensadors crítics capaços de comprendre diferents punts de vista, debatre'ls i analitzar-los d'una manera respectuosa i oberta.

TOK reconeix cinc Àrees de Coneixement (AOK) amb les diferents metodologies, aplicacions, consideracions ètiques i perspectives: Humanitats, Ciències Naturals, Història, Matemàtiques i Art.

Juntament amb les AOK, els estudiants poden analitzar el coneixement a través de dotze conceptes TOK: Evidència, Certesa, Veritat, Interpretació, Poder, Justificació, Explicació, Objectivitat, Perspectiva, Cultura, Valors i Responsabilitat. Per acabar, s'exploren en detall dos dels temes opcionals: Llenguatge, Tecnologia, Religió, Política i Societats Indígenes.

L'avaluació de TOK consisteix en una presentació amb avaluació interna (33% de la nota al Year 12) i un assaig de 1.600 paraules amb avaluació externa (67% de la nota).

Creativitat, Activitat i Servei (CAS)

Creativitat, Activitat i Servei (CAS) és una part especial del Programa Troncal que convida l'alumnat a treballar més enllà del component acadèmic fent-lo participar amb la comunitat local, nacional i internacional per identificar-ne les necessitats, explorar-ne possibles solucions, crear projectes i, finalment, reflexionar-hi. Per aconseguir-ho, l'estudiant ha de sortir de la zona de confort i viure noves experiències que li permetran créixer com a persona.

Les competències que preparen l'alumnat per al futur

L'IB equipa l'alumnat amb competències transferibles pel futur i qualificacions reconegudes a nivell internacional. Aquesta metodologia permet als estudiants desenvolupar habilitats com el pensament crític, la mentalitat internacional, la creativitat, la voluntat pròpia i la resiliència.

El DP inspira els estudiants perquè aprenguin de forma intel·lectual, ètica i amb consciència cultural, amb diversos idiomes, èxit acadèmic i una passió per l'aprenentatge. Tot l'alumnat del DP està compromès amb el rigor acadèmic al nivell més elevat i desenvolupa competències per pensar de forma crítica, comunicar-se amb minuciositat i aprendre amb ètica.

Els programes poden proporcionar a l'alumnat un avantatge competitiu, que li ajudarà a accedir a les universitats i carreres de la seva elecció, facilitant la transició a la universitat i, en última instància, millorant-ne el rendiment quan es graduï.

Integritat Acadèmica

La integritat acadèmica és un principi en l'educació i suposa la decisió d'actuar amb responsabilitat, de manera que els altres puguin confiar en nosaltres. Significa portar tots els aspectes de la vida acadèmica de manera responsable i ètica.

L'IB espera que els/les estudiants desenvolupin feines autèntiques i genuïnes que siguin un reflex de les seves habilitats. És a dir, vol donar suport a aquells que creen contingut original, no imitacions.

L'alumnat ha de reconèixer el treball d'altres, per la qual cosa ha de ser honest, transparent i exposar com el treball d'altres persones ha influït i recolzat el seu.

La integritat acadèmica és un aspecte fonamental de l'ensenyament i l'aprenentatge als programes de l'IB, on l'acció es basa en la indagació i la reflexió. Tots els membres de la comunitat de l'IB, inclòs l'alumnat, han de procurar desenvolupar els atributs del perfil de la comunitat d'aprenentatge de l'IB.

Des de molt joves, s'espera que els estudiants de l'IB sàpiguen distingir entre el que està bé i el que està malament. En el context de la integritat acadèmica, un dels atributs més importants és ser íntegres i s'espera que tot l'alumnat que participi en els programes de l'IB es comporti de manera honrada, responsable i ètica.

A BSB, fem servir TurnitIn com a eina formativa per ensenyar a l'alumnat la diferència entre allò que és correcte i allò que no a l'hora d'escriure treballs acadèmics. El Verificador de Similitud de TurnitIn ajuda els/les estudiants a revisar que els seus treballs no cometin plagi (intencional o accidental) i crea un entorn segur on aprendre a citar i referenciar.

Mentalitat Internacional

L'IB busca formar estudiants que construeixin un món millor gràcies a la comprensió i el respecte entre cultures a més d'una passió sana per l'aprenentatge i l'excel·lència. Per això, els programes de l'IB fomenten que l'alumnat tingui en consideració els contextos locals i globals i que sigui políglota; gràcies a això, podreu tenir una Mentalitat Internacional.

La mentalitat internacional és un punt de vista on l'alumnat, l'equip docent i les famílies estan connectats amb la comunitat global i adquireixen un sentit de responsabilitat envers els seus membres. És una consciència de la interrelació de totes les nacions i els pobles i un reconeixement de la complexitat d'aquestes relacions. La gent amb mentalitat internacional aprecia i valora la diversitat de les cultures del món i s'esforça per aprendre'n més.

A BSB, la nostra comunitat compta amb 68 nacionalitats diferents i l'àmplia majoria dels estudiants parlen dos o més idiomes.

British School of Barcelona

Enquiries :93 707 95 98